İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

KURUMSALLAŞMAK İSTEYEN ŞİRKETLERİMİZ ve İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI

Kurumsallaşmak “tanımlanmışlık” demektir
Bir işin kim tarafından nerede, ne şekilde, hangi yetki ve sorumluluklar ile yerine getirileceğinin açık bir biçimde ortaya konulması anlamına gelmektedir.

• Kurumsallaşmak kural koymak demek değildir.
• Kurumsallaşmak kurucuların veya aile üyelerinin işi tamamen profesyonellere bırakması demek değildir.
• Kurumsallaşmanın şirketin başarılı olmasıyla doğrudan ilgisi yoktur, sadece başarının sürekliliğini sağlar.

Kurumsallaşmak şirketin, patrondan ve kritik yöneticilerden yani bu kişilerin “kendi becerilerine bağlı yöntemlerinden” bağımsız hale getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Kurumsallaşma “Kurumsal Yönetim” ile olur. Kurumsal Yönetim “sahiplik” kavramının devreye girmesiyle kurucular dışındaki kişilerin işi sahiplenebilmesi ile anlam kazanır.

İşletmelerin ölçeği küçüldükçe kapanma oranları dünyada da ülkemizde de fazlalaşmakta büyümeleri halinde ise yaşama şansları artmaktadır.

Gelişmenin ve büyümenin temeli daha iyiyi arama dürtüsüdür. Müşterilerin sürekli yükselen beklentilerine cevap verebilmek için kurumların da sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, kendilerini aşmaları, yani değişmeleri gerekmektedir.

Birçok şirket büyüme ve kurumsallaşma aşamasında İnsan Kaynakları Departmanı kurulması gerekliliğine karar verir.

Tepe yönetimleri bu değişim sürecinde destek olması için kendi çevresinden veya kariyer sitelerinden bir İnsan Kaynakları Yöneticisi bulup insan kaynağı yönetimi işlerini devretmek isterler.

Bu bilgiyi İnsan Kaynakları çevreleri pek gündem yapmayı istemez ama yapılan araştırmalarda şirketlerde en fazla işten ayrılma oranlarının (turnover) Satış Departmanları ve İnsan Kaynakları departmanlarında olduğu görülmektedir.

Peki neden İnsan Kaynakları Departmanlarındaki bu hareketlilik;

Ülkemizde İnsan Kaynakları departmanlarında çalışanların %80′ e yakını İnsan Kaynakları alanında hiçbir eğitim almamıştır.
Bu grup içerisinde yer alan İK Sorumluları, yeni başladıkları şirketlerde sadece geçmiş bilgi ve tecrübelerini kullanarak görevlerini sürdürmeye çalışmakta ama beklenen aşı genellikle tutmamaktadır.

Günümüzde şirket tepe yönetimleri, bilimsel ve mantıksal alt yapısı olan, yönetimin tarafından çalışanlara verilen değerin hissedilmesini sağlayacak , çalışanların günlük çalışma saatlerini verimli geçirmesini sağlayacak projeler üreten, temsil gücü ve etkisi kuvvetli İK Yöneticileri ve İK Elemanları ile çalışmak istemektedir.
(Birçok firmada kişisel bakımına dikkat etmeyen hatta saçını bile taramayan insanlardan oluşan İK Departmanları eleştirilmekte, çalışan üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.)

NEDEN İNSAN KAYNAKLARI ÜSSÜ

1. İnsan Kaynakları Üssü ekibi, İnsan Kaynakları, Psikoloji, Sosyoloji ve Koçluk konularında akademik eğitimlerini bu alanlarda sertifika programları ve şirket uygulamaları ile desteklemişlerdir.
Danışmanlık ekibin başında aynı zamanda İnsan Kaynakları Üssü’ nün kurucusu olan, Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamlamış aynı zamanda İşletme ve Psikoloji Lisans eğitimleri almış , International Association of Coaching sertifikasına sahip ve halen çeşitli üniversitelerde seminerler ve eğitimler veren Erkan ÇİFTE bulunmaktadır.

2. İnsan Kaynakları Üssü, kurum içerisinde prosedür ve talimatlar yazma, kurallar koyarak çalışanlara zorla uygulatma işlerinden çok “çalışan psikolojisi” üzerine yoğunlaşmakta çalışanların mecburiyetten değil gönüllü olarak katılacakları ve benimseyecekleri süreçler oluşturmaktadır.

3. İnsan Kaynakları Üssü, Türkiye ve uluslararası alanda faaliyet gösteren tüm kalite kuruluşları (ISO, KALDER, TURKAK, JCI vb. )normlarına uygun sistemler kurmakta, hazırlanan prosedürler, formlar, el kitapları vb tüm belge ve süreçler yapılacak olan her türlü akreditasyon denetimlerinde başarılı olmanıza yönelik hazırlanmaktadır.

4. İnsan Kaynakları Üssü, kendisine bağımlı müşteriler yaratmamakta, şirketinizdeki tüm orta ve üst kademe yöneticileri İK Profesyoneli olarak hazırlamaktadır. Bunun için gerekli İnsan Kaynakları, Liderlik, Yöneticilik, Koçluk eğitimlerini tüm yöneticilerinize ücretsiz vermektedir.

5. İnsan Kaynakları Üssü, tüm çalışanlar için “Çalışan Gelişim Programı” hazırlamakta, çalışanların mesleki gelişimlerinin yanında iş ve özel hayatlarında bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak bilgilerle donatmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı Hizmeti İçeriğimiz;

MODÜL 1:
Danışmanlık hizmetimiz tüm üst yöneticilerin “Kendilerini Tanıma” çalışması ile başlar.
Çeşitli psikolojik tekniklerle tüm yöneticilerin nasıl bir yönetici olduğunu, şu an dışarıdan nasıl göründüklerini, aslında nasıl görünmek istediklerini görmeleri sağlanır.
Şirket “Vizyon Misyon ve Değerleri”nin Belirlenmesi Çalışmaları
Şirket “Değerlerinin” belirlenmesi ve tüm çalışanlara benimsetilmesi çalışmaları (Bu çalışma şirket kalite yönetimi çalışmalarından ayrı olarak özel bir belirleme tekniği ile yapılır.)

MODÜL 2:
“Şirket Organizasyon Şemasını ve Görev Tanımlarını Belirleme/ Dağıtabilme” Çalışmaları
Şirket Yönetici ve çalışanlarının mesleki yetkinliklerine göre iş analizlerinin hazırlanması ve görev
dağılımlarının yapılması

“Personel Seçme ve Yerleştirme / Mülakat Teknikleri / İnsan Tanıma Sanatı”

MODÜL 3 :
“Şirket ve Çalışan Performansını Yönetme” Teknikleri
Şirket Ana Hedefi Belirleme Teknikleri, Şirket Birim ve Çalışan Hedeflerini Belirleme
Tüm çalışanları heyecanlandıran bir hedef tanımlanması ve tüm çalışanlara duyurulması
Üst yönetim ve orta kademe yöneticiler ile birlikte amaçlanan “yarını” tanımlanması
Üst yönetimin bakacağı performans göstergelerinin sayısal olarak belirlenmesi

MODÜL 4 :
Çalışan eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlanması ve yönetilmesi
Çalışanların kariyer planlarının hazırlanması ve yönetilmesi
Çalışanların ödül, ceza, ücret ve prim sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi
(Detay planlar, sözleşme aşamasında belirtilecektir. Operasyonal olarak en etkili ve zaman alacak alandır.)

MODÜL 5 :
“İletişim Yönetimi Sistemi” kurulması
Çalışanların kendi aralarında ve departmanlar arası etkili bir iletişim sisteminin kurulması
“İş Planlaması ve İş Takibi Yönetim Sistemi” kurulması ve uygulamaya geçirilmesi
“Raporlama Sistemi” kurulması ve tüm şirket içerisinde uygulamaya geçirilmesi
“Zaman Yönetimi Sistemi” kurulması ve tüm şirket içerisinde uygulamaya geçirilmesi
“Çatışma Yönetimi Sistemi” oluşturulması takımların daha etkili çalışmasının sağlanması
“Toplantı Yönetimi Sistemi” kurulması ve uygulamaya geçirilmesi
Doğaçlama toplantılardan ziyade toplantı düzeni oluşturulması ve toplantı yönergeleri hazırlanması ve uyulması, Toplantıda davranış kuralları, (telefonların kapatılması, bilgisayarla gelinmemesi vb.) gündem, katılımcılar, yöntem, düzen, sıklık, tutanak vb. konularda kim neyi nasıl yapacak belirlenmesi

MODÜL 6:
“Lider Yönetici ve Koçluk” eğitimleriyle ile tüm yöneticilere bu özelliklerin kazandırılması.
Tüm yöneticilere Liderlik Eğitimlerinin verilmesi,
Tüm yöneticiler için “Ben Bilirim” anlayışından “Ortak Akıl”a geçiş için liderlik etme çalışmaları

“İş Hukuku” Uzmanlığı ile yöneticilerin bilgileri ve adaletli çalışan uygulamaları geliştirilmesi
Personel işe alım, deneme süresi, oryantasyon, giriş-çıkış ve bordrolama süreçlerinin iş hukuku açısından incelenmesi
Cezai risklerin tanımlanması
Tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyetlerin uygulanması
Tüm personel teşviki uygulamalarının incelenmesi ve eksik teşviklerden yararlandırılması
Tüm çalışanlara ve yöneticilere;
4857 sayılı İş Kanunu Eğitimi verilmesi
506 Sayılı SSK Kanunu Eğitimi verilmesi
5510 sayılı SGK Kanunu Eğitimi verilmesi

MODÜL 7:
“Çalışan memnuniyeti ve örgüte bağlı kılma” çalışmalarının yönetilmesi
Çalışan Memnuniyet Anketleri hazırlanması
Tüm çalışanlara sistemin anlatılması ve anketin uygulanması
Anketlerin toplanması ve analiz edilmesi
Anket sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması
Çalışanların yapısal özelliklerinin belirlenmesi
Çalışanları kuruma bağlı kılacak alternatif proje önerilerinin sunulması
Projelerin uygulanması ve sonuç raporu
Çalışanları mutsuz ve demotive eden unsurların tespit edilerek ortadan kaldırılması. Çalışanların değişen kurumsal kültüre direnmesi karşısında “Yönetimin Destek Planlarının” hazırlanması

Üst yönetimden beklenen hedeflenen uzun vadeli düşünme, stratejik planlama ve genel resme dışarıdan bakabilme gibi aktivitelerdir. Yönetim kurulu üyeleri şirketin gereksinimlerini dikkate alarak yaratıcı çözümler getiren insanlardır.

Üst Yöneticileri Yavaşlatan ve Danışmanlık Desteğine İten Konular
Değişimi gerçekleştirecek çekirdek lider kadronun oluşturulmaması
Kavramların sahiplenilmesinde yetersizlik
Departmanlar arası yıkıcı çatışmalar
Yönetici olarak atananlara güven(e)memek veya yöneticilerin işine erken davranarak karışmak
Farkında olmadan kurum içerisinde çok başlılık yaratılması
Yukarıda belirtilenleri “tanımlamayı” istemeyen yönetici kadrosu

Yönetim: İnsanları vasıtası ile amaçlara ulaşma sanatıdır.

İnsan Kaynakları Üssü Yönetim Danışmanlık Hizmeti, bu tanımdan hareketle, yönetim üzerine yazılmış akademik kitaplarda, çeşitli danışmanlık kurumlarında ve bir çok internet sitesinde benzer şekilde sıralanan danışmanlık içeriklerinden öte, İnsan Kaynakları Profesyonelleri, Psikologlar ve Sosyologlar tarafından hazırlanan özel programlarla tüm yöneticilerinizin hem kendilerini hem de çevrelerini değiştirme gücü kazanacakları şekilde oluşturulmuştur.

Özetle; yukarıda belirtilen Yönetsel Danışmanlık Hizmetlerimiz neticesinde tüm çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin, kurumunuza ölçülebilir bir katkı sağlamalarını hedeflemekteyiz .

Detaylı bilgi ve fiyat almak için lütfen bize ulaşın.

bilgi@ikussu.com

0 541 550 17 82 – 0 216 550 17 82

Daha Fazla Bekleme,

Yolunu Kendin Çiz!

Bize Hemen Ulaş!

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?